Januarmøte 2022

Velkommen til første møtet i 2022, 27.januar kl 1100 i Storsalen, Time Bibliotek. Møtet er eit samarbeid med Garborgnemnda og er del av Garborgdagane 2022. Per Buvik skal snakka om Garborgs Trætte Mænd som ironisk tidsdokument. Per Buvik er professor emeritus i litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen.

Pga smittereglane, må vi registrera namn og telefonnummertil tilhøyrarane. Det vil skje i gangen, utføre Storsalen. Det blir enklare viss alle har med ein lapp med namn og telefonnummer, så går det raskare! I døra inn til Storsalen vil det stå ein person som viser kor du skal sitta. Folk frå same hustand kan sitta ved sida av einannan, elles må det vera eitt ledig sete mellom.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i haustsemesteret

Tore Renberg kom ikkje,men 60 personar kom for å høyra Svein Egil Omdal  fredag 26.november. Tittelen på føredraget var “Stavanger forma Norge, men fyrst forma Jæren Stavanger”. Han snakka varmt om Stavanger, og kor viktig Stavanger var og er, samanlikna med andre byar i Norge. Han viste til kor viktig Jæren har vore i utviklinga av Stavanger slik byen står fram i dag.Han var innom mange område som har betydd mykje for utviklinga frå siste del av 1800 talet og fram til  i dag. Det var eit svært interessant føredrag som vart framført på ein fengande og underhaldande måte. Det vart ei flott avslutting på ei godt semester.

Vi har laga tradisjon av å ha ei framføring av Nordnorsk julesalme på siste møtet før jul. I år var det Sigrid Stangeland Lygren som song, og Åse Helgeland som spelte piano til.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøte med Tore Renberg

Tore Renberg har blitt sjuk, og møtet med han torsdag 25.11.21. må avlysast. Me håpar at han kan koma ein annan gong. Det blir likevel novembermøte. Svein Egil Omdal kjem for å halda føredraget han måtte avlysa i Folkeakademiet i oktober. Han kan ikkje koma på torsdag, men han kjem fredag 26.11.21.kl.1100 i Storsalen i Time Bibliotek. Håpar at flest mogeleg har høve til å koma og høyra på han på fredag.

Temaet til Svein Egil Omdal er:

Stavanger forma Norge, men fyrst forma Jæren Stavanger

I dette føredraget fortel han om korleis både politikken, kulturen og økonomien i landet vart påverka av det som vart rekna som ein litt bortgøymd landsdel, men som verkeleg var særs dynamisk.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøte

Siste møtet i haustsemesteret er 25.11.21 kl. 1100. Då kjem sjølvaste Tore Renberg. Han skal snakka om sitt forfattarskap og kjem då inn på både Hillevågsgjengen og Tallak til Ingeborg.

Møtet vert i Storsalen på Time Bibliotek og er ope for medl. og ikkje medl. Dei som ikkje er medl. , må betala kr. 100. Velkommen skal de vera.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte

103 møtte fram for å høyra om jødane på Jæren under 2.verdskrig.Ine Fintland tok først for seg alle jødane som budde i Rogaland i førkrigstida. Etter kvart snevra ho det inn til å gå grundigare inn på familien Becker som budde på Bryne og seinare i Stavanger. Ho hadde gjort eit grundig researcharbeid om dagleglivet deira på Bryne, og seinare skjebnen deira under 2.verdskrig. Ho la fram stoffet på ein måte som gjorde at vi vart kjende med denne familien og forsto at dei var vanlege folk som var godt integrerte på Bryne.

Det var godt å vera tilbake “heima” på Biblioteket. Ein ekstra takk til Garborgsenteret som hjalp til med kaffi og Biscotti.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte med Ine Fintland

Brynejenta Ine Fintland skal på oktobermøtet ta for seg kva som skjedde med jødane på Jæren under 2.verdskrig. Ho kjem og til å snakka om jødar frå andre delar av landet og, kven dei var og kva som skjedde med dei.

Nå er vi tilbake til “normalen” og møtet skal derfor vera i Time Bibliotek. Opent for medl. og ikkje medl. Gratis for medl., andre betaler 100 kr ved frammøte. Velkommen skal de vera!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

60 stk. var tilstades for å høyra Anne Mangen snakka om lesing på skjerm og papir. Pensjonerte pedagogar var nok i fleirtal i salen. Ho hadde eit bra innlegg som vart lagt fram  på ein god og lett forståeleg måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte med Anne Mangen

Anne Mangen skal i septembermøtet ta for seg lesing på skjerm og papir. Interessant tema, ikkje minst for besteforeldre som skal forhalda seg til  digitale barnebarn. Mangen kjem til å stilla spørsmål om kor langt digitaliseringa av skulen skal gå, og kor fort skal vi gå fram? Kva seier forskinga?

Møtet blir  i Storstova torsdag 30.september kl 11.00

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Augustmøte

93 var tilstades i godveret for å høyra Einar Haukås snakka om det siste når det gjeld kreftforskning og  behandling. Det er eit komplisert tema, men han greidde å gjera det tilgjengeleg for oss lekfolk. Det var godt å høyra at det skjer mykje både når det gjeld diagnostisering og behandling. Blant anna driv ein mykje meir målretta og individuelt tilpassa opplæring i dag enn ein gjorde tidlegare. Overlevingsprosenten etter kreftsjukdom er og mykje høgare.

Jæren Senioruniversitet er 10 år, og det vart markert på dette møtet. Det var takkeord og blomar til dei som var med å stifta laget, forrige leiar og biblioteksjefen. Sara Kyllingstad Lygren sto for musikalsk innslag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Augustmøte

Då er det oppstart for haustsemesteret i Jæren SeniorUniversitet torsdag 26.august kl. 1100. Dette møtet vert i Storstova. Førebels veit vi ikkje om dei andre møta i haust vert i Storstova, eller i Biblioteket. Det kjem an på korleis Pandemien utviklar seg. De vil få informasjon gjennom medlemsbrevet, på Facebook, i Jærbladet og på heimesida.

Einar Haukås skal ta for seg kva som skjer i kreftforskinga på augustmøtet. Einar Haukås er frå Bryne og arbeider til dagleg som seksjonsoverlege ved Klinikk for blod- og kreftsjukdommar på Stavanger universitetssjukehus.

Det er framleis naudsynt med registrering. Det er derfor best at ein ordnar billett over nettet. Koden som medlemmane skal bruka er: august2021. dersom ein ikkje har ordna billett over nett, kan ein gå til skranken i Storstova før møtet.

10-års-jubileum. I samband med møtet 26.august, vil ein ha ei lita markering av at JSU har eksistert i 10 år.

Posted in Nyheiter | Leave a comment