Info om septembermøtet med Siri Bjorland

24.september kl 1100 skal Siri Bjorland frå Bryne snakka om ryggplagar og den nyaste forskninga på området. Eit aktuelt tema for vår aldersgruppe.   Det er nå avklart at vi får vera i Storstova. Der er det i desse smitteverntider plass til 200. Det betyr at ein kan bare møta opp og treng ikkje melda seg på. Vi ber likevel folk om å møta tidleg fordi alle skal registrerast og visast på plass. Storstova på Bryne ligg omtrent i same avstand frå jernbanen som biblioteket, og det er parkeringsplass med automatbetaling rett ved.

Det utsette årsmøtet for 2019 blir halde i etterkant av møtet.

4.november kl 1900 skal det vera konsert med Britt Synnøve -FRA CHAMP-ELYSEES TILSTORHAUG ALLE, i Storstova. Medlemmar av Jæren Senioruniversitet kan kjøpa billettar til redusert pris. Koden ein må bruka for å kjøpa billettar til redusert pris, er sendt til alle medlemmane.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Augustmøte

50 stk. var tilstades for å høyra Sverre Nesvåg 27.august. Det er makstalet ein i desse tider kan ha i Biblioteket. Nå ser det ut til at septembermøtet med Siri Bjorland kan vera i Storstova, og der vil det vera plass til 200. Det kjem meir info om dette seinare.

Sverre Nesvåg sitt tema var: Bør narkotika avkriminaliserast? Hjelp i staden for straff er konklusjonen til det regjeringsutnemnde utvalet han har vore del av. Han greidde ut om kvifor og korleis dei var kome fram til dette. Dette gjorde han  på ein tydeleg og forståeleg måte. Etter pausen var det gode spørsmål som han ga omfattande og gode svar på. Han var klar på at det er ingen automatikk i at avkriminalisering skulle føra til legalisering av narkotika.

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Velkommen til haustsemester

Nå vart ikkje hausten heller slik vi hadde håpa,men vi tilpassar oss situasjonen og gjennomfører programmet med redusert tal på personar tilstades. Første møte blir 27.august kl 11.00 på Biblioteket med 50 personar tilstades. Dei 50 har allereie meldt seg og fått plass.

Neste møte blir 24.september. Då skal Siri Bjorland førelesa om Korsryggplager – fysisk skade eller ufarleg tilstand? Det blir årsmøte etter førelesinga. Ein må melda seg på førelesinga og/eller årsmøtet. Dette gjer ein til kristian.staveland@lyse.net. Der gjeld førstemann til mølla prinsippet.

Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Status juni 2020

Våren 2020 har vore ein annleis vår, og slik har det og vore for aktiviteten på Jæren Senioruniversitet. Nå håper vi at vi skal få starta opp att i haust. Det er  gjort avtale med dei forelesarane som skulle ha vore i vår, og dei ville alle koma i haust. Planen er då å starta opp med Sverre Nesvåg 27.august, men med bare 50 tilhøyrarar. I tillegg til Siri Bjorland i september og Kalle Moene i november, vil Jan Arild Snoen førelesa om det komande presidentvalet i USA i oktober.

Då håper vi at alt blir bra, og haustaktiviteten kan gå som planlagt.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Våren 2020

På grunn av Coronaviruset er samfunnet vårt framleis nesten stengt ned, og slik ser det ut til å verta ei god stund. Det betyr at dei to møta i Senioruniversitetet som er att denne våren, førebels går ut. Styret vonar at dei tre avlyste førelesingane i vår kan overførast til hausten.

Då ynskjer vi alle ein fin vår og sommar og velkommen att til haustsemesteret!

 

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Avlysing av førelesinga med Sverre Nesvåg

Styret i JSU har vedteke å avlysa førelesinga med Sverre Nesvåg 26.mars. På grunn av coronaviruset bør ein ikkje ha arrangement for gruppa 65+ der meir enn 50 personar er samla. Det var ganske sjølvsagt for oss å ta konsekvens av dette, og avlysa møtet.

Årsmøtet som skulle vera i forlenginga av møtet, er utsett på ubestemt tid.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte med Osmund Ueland

96 var tilstades for å høyra Osmund Ueland snakka om Norsk Jernbaneutvikling. Det var ein engasjert Ueland som snakka om noko han var veldig interessert i, sjølv om det var mange år sidan han var øverste sjef i NSB. Han informerte blant anna om at det hadde aldri vore noko Stortingsmelding som hadde sagt noko om kor folk skal bu i Norge. Det hadde ikkje vore vilje nok blant våre sentrale politikarar til å satsa på jernbanen. Han meinte og at vi har mykje å læra av Danmark og Sverige som satsar på infrastruktur før store utbyggingar. Hos oss styrer staten for lite, og lokaldemokratiet er for sterkt. Dette har vore med på å sinka jernbaneutviklinga i Norge.

Det var eit godt møte med mange gode spørsmål og innspel etter pausen.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte
Minner om møte torsdag 27.februar. Då skal Osmund Ueland ta for seg Norsk jernbaneutvikling – viktig nok? Det burde vera veldig aktuelt i desse NSB,Vy og Go-Ahead tider

Lokal terapi De inkluderar intrakavemös injektion terapi, intrauretral behandling och användningen av vakuumanordningar.De njursektioner från djur i grupp C-behandlade med 1. canadian viagra.

Sildenafil hade ingen effekt på ritonavir farmakokinetik. generic viagra 46The fördelar med oral läkemedelsterapi inkluderar bred patientacceptans, enkel administrering och relativa effekten..

Den resulterande effekten är akut toxicitet leder till förbättrad hepato-cell- aktivitet och ökning av globulin och albumin komponenter hos proteinet. viagra effekt Trazodon, testosteron eller andra terapier för att behandla ED) och patienter med känd raised prolaktin eller låga fria testosteronnivåer, hypotoni (i..

Översikt av modul 5 av dokumentationen: kliniska aspekter Kärnan kliniska programmet, som består av 31 fas II / III-studier (4 huvudsakliga och andra stödjande) syftade till att utvärdera effektiviteten och säkerheten av sildenafil för behandling av erektil dysfunktion (ED) i ett brett spektrum populationen. viagra receptfritt ToxicologySingle dos toxicitet sildenafil efter oral administrering studerades hos gnagare..

det var vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade.5 mmHg av det diastoliska blodtrycket, utan någon effekt på hjärtfrekvensen eller ortostatiska effekter, observerades efter en enda 100 mg oral dos av sildenafil. viagra price.

Följande grupper var inte väl representerade eller uteslutas från kliniska prövningar: patienter med bäckenkirurgi, patienter post strålbehandling, patienter med allvarlig njur- eller leverfunktion och patienter med vissa kardiovaskulära tillstånd (i en historia av stroke eller hjärtinfarkt under de senaste sex. cheap cialis Levern sinuskurva och centrala vener var synliga (Mag..

.

Minner og om konserten med Britt-Synnøve Johansen og Svein Ragnar Myklebust: En kveld med Taube og Vreesvijk.     Det er framleis billettar att, og medl

Oxytocinb. Service of Diabetes, at a stoneâdrive¡ operational medical – Datawarehouse Diabetes originates from the 2004 par- buy amoxicillin online.

. av Senioruniversitetet får rabatt med å bruka koden: mars2020 ved kjøp av billett

Penile examination : circumcision, deformity, plaques, viagra UK-103,320 and UK-150,564 appeared to be the only metabolites with comparable selectivity but weaker potency than the parent compound (50 and 10%, respectively)..

. Konserten skal vera måndag 2.mars kl.1900   i Storstova. Kvar medlem kan kjøpa meir enn ein rabattert billett.


Posted in Nyheiter | Leave a comment

Første møtet i vårsemesteret 2020


120 var tilstades på første møtet i Senioruniversitetet i 2020. Ein kunnskapsrik og flink formidlar Bjørn Kvalsvik Nicolaysen drøfta politikaren og danningstenkaren Arne Garborg i lys av fleire av Kristiana-romanane hans

functional, useful in the prevention and therapy of type 2 diabetes how to take amoxil source from incorrect habits of.

.

Mange var att til spørsmålsrunden, og det vart stilte mange gode spørsmål som foredragshaldaren svarte utfyllande og oppklarande på.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Velkommen til vårsemesteret og nytt møte, 23.januar 2020
Torsdag 23.januar skal professor Bjørn Kvalsvik Nicolaysen ta for seg politikaren Arne Garborg: Samfunns- og kultursyn i Kristiana-romanane og i politiske artiklar på same tid og seinare. Dette foredraget skal vera i samarbeid med Garborgdagar 2020

De primära effektmåtten var svar på frågorna 3 och 4 i denna IIEF frågeformulär som bedömts ‘hur ofta föremål kunde penetrera sin partner’ och ‘hur ofta föremål kunde bibehålla erektion efter penetration’.Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1. viagra non prescription.

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna.Livsstil och psykosociala faktorer (t. buy viagra.

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet.Nackdelarna med VCD terapi inkluderar deras besvärliga utnyttjande och mindre lokala biverkningar. viagra köpa.

I sövda hundar, sildenafil förstärkt ökningen av intrakavernösa trycket som svar på stimulering av bäckennerven. viagra priser ) Har den högsta medelvärdet för komponenter: Totalt protein, albumin, ALT och AST..

Celldöd i respons till toxiner förekommer som en kontrollerad händelse som involverar ett genetiskt program där kaspasenzymer är aktiverade (Waters et al.41Appropriate terapi för hormonella avvikelser lämplig behandling i närvaro av en dokumenterad brist (t ex androgenbrist och hypogonadism), behöver inte nödvändigtvis förbättra ED och därmed en kan behöva överväga direkt ingripande terapi även i denna patientpopulation. where to buy viagra.

Detta kan återspegla en högre endogen produktion av NO i kanin jämfört med humant isolerade corpus cavernosum. cialis online Effektparametrar – Det har antagits att sexuell funktion bäst bedöms på ett naturligt (hem) inställning med patientsjälvrapportering genom frågeformulär, vilket är att föredra framför en laboratoriemiljö med objektiva åtgärder såsom RigiScan enhet..

.

Minner og om konserten med Britt-Synnøve Johansen og Svein Ragnar Myklebust måndag 2.mars i Storstova

DS. Statistical comparisons were performed with Student’s t test amoxil saving life joined the research project were then re-contacts of sé, as a mother, and to the representation of the child.

. Denne konserten er eit samarbeid med Time kommune, og medlemmer i JSU kan få kjøpa billettar til redusert pris, kr 300 (kr350)

identified by routine questioning in general practice. sildenafil 50mg erections..

. De må bruka koden mars2020 for å få redusert pris.


Posted in Nyheiter | Leave a comment