Konsert 8. mars.

Øystein Fjetland Øgaard gav ei innføring om venta utvikling. Fleire eldre, avgrensa ressursar. Digitale verktøy vil hjelpa til med betre styring, mindre feilmedisinering, betre utnytting av personellet. 137 hadde møtt opp.

8. mars vert det konsert i Storstova kl. 1900. Tittel er Spurven og divaen, eit program laga av Britt Synnøve Johansen og Eva Bjerga Haugen, som også har rollane som Edith Piaf og Marlene Dietrich. Med seg har dei 2 musikarar. Konserten er eit samarbeid med JSU, Time Historielag og Storstova.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

22. februar: Kommuneoverlege Øystein Fjetland Øgaard

Ottar Grepstad samla 131 tilhøyrarar til si førelesning om Vinje. Det vart mest om Vinje, forsamlinga kjende vel godt til Garborg frå før meinte han. Men det var interessant å få høyra om samspelet mellom Vinje, Aasen og Garborg og tilhøyrarane var vel nøgde.

Neste mann ut er Øystein Fjetland Øgaard med temaet Aldring og alderdom i den digitale tidsalderen. Han tek opp problemstillingar rundt fleire eldre, færre hender, stram kommuneøkonomi og større krav. Korleis skal dette gå? Øgaard er kommuneoverlege, sjukeheimslege og spesialist i allmennmedisin.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

25. januar: Garborgdagane 2018. Ottar Grepstad

JSU ønskjer alle velkomne til eit nytt semester. Nå er det 3. gong me i samarbeid med Garborgsentret har fellesarrangement. Denne gong kjem Ottar Grepstad med tittel: Dølen mot jærbuen – nye forteljingar om Vinje og Garborg.

Grepstad tok artium på Bryne og er cand. philol.Han er direktør i Nynorsk kultursentrum og har gitt ut mange bøker. ma. om Vinje og Aasen.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Nå vert det jul!

Siri Carlsen avslutta semesteret med å snakka engasjert og dyktig om diabetes med hovudvekt på diabetes 2. Med uvanleg god formidligsevne heldt ho 137 tilhøyrarar engasjert.

Nå er det juleferie og styret ønskjer alle ei god julefeiring.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siri Carlsen kjem den 30. november.

Kjell Arild Pollestad samla 175 personar til sitt foredrag om Martin Luther og reformasjonen. Med si unike kjennskap til historia kunne han i forståelege termar fortelja om røyndom og fiksjonar rundt temaet.

Som siste gjest i semesteret vil Siri Carlsen førelesa om type 2 diabetes. Dette har vorte ein folkesjukdom, me har 200 000 kjende tilfelle. Ho tek opp spørsmålet om førebyggjing og behandling. Carlsen har doktorgrad innan emnet og er overlege ved SUS.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

26. oktober: Kjell Arild Pollestad.

103 personar møtte opp for å høyra Ingvar Byrkjedal fortelja om vipa. Eit komplisert familieliv med ma. polygami og val av reirområde. Stor nedgang i bestand også andre stader i Europa.

Nå i oktober er det 500-års markering for Martin Luther og dette fylgjer også JSU opp med ein spanande vri. Katolikken Kjell Arild Pollestad ser på korleis synet på Luther har prega det norske folket opp gjennom tidene, korleis katolikkane ser på han og eigne tankar om resultatet av reformasjonen i norsk kyrkjeliv.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Vellukka ekskursjon til Revtangen.

Alf Tore Mjøs tok vel mot oss på den ornitologiske stasjonen den 20. september. Me fekk orientering om arbeidet, og etterpå fekk me sjå innfanging av fugl og ringmerking. 17 medlemer møtte opp til ein interessant ekskursjon.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

September: Ein smak av fugl!

JSU ber inn til ein spanande månad der me er opptekne av fugl.

1. Ekskursjon til Revtangen.

Onsdag 20. september reiser me til fuglestasjonen på Revtangen. Her vil ornitolog Alf Tore Mjøs som til dagleg arbeider ved Stavanger Museum ta mot oss kl. 10.00 og orientere om arbeidet dei driv, og deretter syna fuglefangst og ringmerking i praksis.

Grunna få parkeringsplassar så må dei som vil vera med møta på Kinoplassen på Bryne litt før 09.30 slik at me kan organisera transporten med færrast mogeleg bilar.

2. Møte torsdag 28. september: Ingvar Byrkjedal – Status for vipa på Jæren.

Vipa er sjølve symbolet for fuglelivet på Jæren. Familielivet til vipa er studert over lang tid og syner seg å vera litt komplisert. Nå ser me at talet på viper har minka dramatisk i heile Vest-Europa, også på Jæren.  Føredraget vil ta opp levesettet og koma inn på bestandsutviklinga og mogelege årsaker til dette.

Ingvar Byrkjedal er førsteamanuensis ved UiB med forskning hovudsakeleg innan fugleåtferd. Han har studert vipa sitt familieliv på Jæren og andre artar både på høgfjellet og på arktisk tundra i Canada og Sibir.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Tom Hetland leverte.

Tom Hetland hedde ein svært god gjennomgang av stoda før valet. Han gjekk gjennom merkesaker for dei einskilde partia, diskuterte mogelege konstellasjonar og forklarde alt med forståelege ord. 112 stykke møtte opp for å høyra, og dei aller fleste stoppa igjen for å høyre på ein aktiv spørsmålrunde.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Sommaren(?) er over, nytt semester i Jsu.

Etter ein uvanleg regnfull sommar startar me opp for sesongen. Om eit par veker er det val og for å orientera oss kjem Tom Hetland til møtet den 31. august. Han er tidlegare redaktør og kommentator i Aftenbladet og vil vurdera kva saker som vert avgjerande og korleis regjeringa og dei ulike partia har klart seg. Kanhende han har gjort seg tankar om det vert skifte av regjering. Vel møtt!

Posted in Nyheiter | Leave a comment