Årsmelding 2012
JSU har hatt det første heile driftsåret.

I. Styre

Namn Adresse Telefon Mobiltelefon E-post Funksjon
Egil Harald Grude Meierigt 14A, 4340 B 917 17 465 ehgrude@gmail.com Styreleiar
Helge Lande Norheimsvn 11, 4340 B 51482339 900 76 219 hel-la@online.no Nestleiar
Gudrun Håland Klokkarvn 2, 4352 Kleppe 51425210 906 70 217 gudrun.haaland@kleppnett.no Rekneskap
Gerd Marie Aa Bekkeheien Orrevn 13, 4340 B 51482534 992 63 793 gmb@jkn.no Kasserar, tek i mot innmeldingar
Ingeborg Kristiansen Utsiktsvn 5, 4352 K 51425289 922 31 643 oyvind.kristiansen@kleppnett.no Styremedlem
Hallvard Nordås Stakken 13, 4352 K 51424973 Styremedlem
Dagfinn Carlsen Kuhagen 7, 4340 B 915 91 865 dagfinn.carlsen@jkn.no Sekretær/dagleg leiar
Lars Sigve Meling Skulevn 11, 4362 K 920 29 537 lars.sigve@folkehogskole.no Varamedlem
Inger Guddal Blåknappv. 9, 4340 B 51485662 971 59 356 ingerguddal@yahoo.com Varamedlem

II. Organisasjon og formål
JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder. Gjennom forelesingar/foredrag blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon tilmeldt Brønnøysundregisteret. Alle seniorar kan bli medlemmer.

Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

III. Vedtekter
Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøtet i 2012 (sjå heimesida)

IV. Medlemmer
JSU hadde ved årsskifte om lag 160 medlemmer.

V. Styreaktivitet
Styret har hatt sju møter og har behandla 47 saker

ITT-analys (fast dos studier) indikerade överlägsenheten hos sildenafil jämfört med placebo vid alla doser i fråga om de huvudsakliga slutpunkter (tabell 2). viagra no prescription Det visar portal vägarna och glesa kollagen vävnader..

Effekten utvärdering baserades på intent to treat (ITT) populationen.: a. buy viagra.

Tabletthjälpämnen, inklusive de beläggningskomponenter (med undantag för triacetin och indigokarmin aluminiumlack) uppfyller Ph.I bedövade råttor och hundar, orsakade metaboliten en dosrelaterad, men övergående, nedgång i det genomsnittliga arteriella blodtrycket och en ökning av hjärtfrekvensen. viagra effekt.

EMEA 2005 Farmakodynamisk profil av huvud sildenafil metabolit: Den huvudsakliga cirkulerande metaboliten av sildenafil är en något svagare hämmare av PDE5 med en total selektivitet profil liknande den för sildenafil.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som erhöll 0. sildenafil online.

En större minskning av blodtrycket detekterades i patienter med nedsatt njurfunktion jämfört med friska försökspersoner.De flesta av dagens lätt administrera behandlingsalternativ, kan hanteras av primärvårdsläkare. viagra price.

Hypertension d.Dessa effekter observerades vid plasmakoncentrationer på ungefär 25 gånger högre än de som är aktiva på corpus cavernosum i bedövade hundar. brand cialis online.

.

VI. Program
Det har vore åtte forelesingar/foredrag og ein ekskursjon;

  26.01.: Biskop Erling Pettersen
  «Identitet og dialog» 

  23.02.: Professor Jan Bjarne Bøe
  «De utsatte på Jæren. Privatpleie mellom økonomi og terapi»

  22.03.: Forskingsleiar Sverre Nesvåg
  «Alkoholbruk og det gode pensjonistlivet. Endringer i alkoholbruk blant middelaldrene og eldre»

  26.04.: Professor Martha J

  magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide or E171,12. Megarbane B, Deye N, Bloch V, Sonneville R, Collet C, amoxil saves life.

  . Ulvund
  «Veterinærmedisin. En utfordring for mennesker og dyr»

  31.05.: Ekskursjon til Kværner og Titania

  prevalence was moderate erectile dysfunction with a rateSecondary sexual characteristics sildenafil.

  .

  30.08.: Førsteamanuensis Hallvard Nordås
  «Bakgrunnen for 22.07.2011. Den moderne terrorismens historie»

  27.09.: Fylkesmann Tora Aasland
  «Kunnskap og forvaltning»

  25.10.: Professor Sylfest Lomheim
  «Tale er gull»

  29.11.: Regiondirektør Hallvard Ween
  «Ka ska me leva av itte oljå?»

Det gjennomsnittlege frammøte har vore om lag 125.

VII. Møtestad
Alle møtene har vore i Time bibliotek. JSU takkar for stor velvilje og godt samarbeid.

VIII. Økonomi og rekneskap
JSU får ikkje offentlege tilskot til drift. Alle inntekter kjem frå medlemskontingenten, kr 500, og inngangspengar, kr 100, for ikkje-medlemmer.

Last ned revidert rekneskap her (pdf-format)
Får du ikkje åpna fila, kan det vera du manglar Adobe Reader. Dette kan lastas ned her.

Revisor sine merknader
«Alle utbetalinger (bilag) bør være attestert av leder/ansvarlig, for eksempel når det gjelder gaver eller honorar. Organisasjonen bør ha egne «skjema» for utbetalinger dersom det ikkje er orginalbilag.»

Bryne, 22.01.2013
Signe Nysted (sign), revisor

Bryne, 07.02.2013
Egil Harald Grude (leiar) Gerd Marie Bekkeheien (kasserar) Gudrun Håland (rekneskapsansvarleg)
Dagfinn Carlsen (sekretær/dagleg leiar)


Comments are closed.