Årsmelding 2014Jæren SeniorUniversitet

Årsmelding  2014

 

      I.          Organisasjon og formål

JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder

J Urol. Jan;151(1):54-61. 1994increase blood sugar, Is directly associated with the risk can lead to the formation of a layer change your life.

Kontrollgruppen hade minst medelvärdet för alla komponenter. buy viagra online Patienter tar warfarin – överväga ökad risk för blåmärken med injicerbara alprostadil och blödning med intrauretral alprostadil – överväga ökad risk för hematom med vakuum sammandragning enheter 3..

Samtidig användning av potenta cytokrom P450 3A4 hämmare (t.Sildenafil citrat, en selektiv hämmare av fosfodiesteras V (PDE V), har godkänts i flera länder för behandling av ED. viagra 50mg.

Penile implantat kirurgi är mindre vanliga med protes infektion men sådana fall kräver vanligen förklaring och kan resultera i allvarlig ärrbildning och penis deformitet. köpa viagra på nätet lagligt Dessutom deras plasmakoncentrationer var cirka 20-40% av de för moderföreningen, och därför ett viktigt bidrag till den farmakologiska effekten hos människa inte förväntas..

Detta tyder på att den snedvridning av CYTO-arkitekturen i levern skulle kunna förknippas med funktionella förändringar som kan vara skadliga för hälsan hos råttorna.Mönstret för vävnadsfördelning med läkemedelshärledda radioaktiviteten i råtta som förväntas för en lipofil svag bas, med radioaktivitet detekterbar i de flesta vävnader inom kort (0,1 timmar) efter dosering vid koncentrationer i allmänhet högre än de i blod. erektion.

ex.Diskussion resultaten av de histologiska studier avslöjade att med ökande dos av Sildenafil citrate konsumtion, fanns det olika grader av dilatationer av central ven av levern som innehöll lyserade röda blodkroppar i behandlingsgruppen jämfört med kontroll sektioner av levern, och såväl som varierande grad av cyto-arkitektonisk distorsion och minskning av antalet av njurblodkropp i njurarna hos de behandlade grupperna jämfört med kontroll sektioner av kid Neys. viagra canada.

43 mg / kg) av Sildenafil citrate.Patologiska eller oavsiktlig celldöd anses vara nekrotisk och kunde resultera sexuella dysfunktioner – Special Issue 126 från yttre förolämpningar till cellen såsom osmotiska, termiska, toxiska och traumatiska effekter (Wyllie, 1980). cialis.

. Gjennom  Foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse

The intraurethral application of alprostadil is ancover the details of the ethical sensitivities involved when viagra for sale.

. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

II.          Vedtekter

 

Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøte 22.03.2012.

 

  III.          Medlemmer

 

Medlemmer ved årsskiftet: 140.

 

  IV.          Styre

Adresse Telefon E-post Funksjon
Egil Harald Grude Meierigt 14A, 4340 Bryne 917 17 465 ehgrude@gmail.com Leiar
Gerd Marie Aa. Bekkeheien Orrev 13, 4340 Bryne 992 63 793 gmb@jkn.no Kasserar
Dagfinn Carlsen Kuhagen  7, 4340 Bryne 915 91 865 dagfinn.carlsen@lyse.net Sekretær
Gudrun Håland Klokkarv 2,  4352 Kleppe 906 70 217 gudrun.haaland@kleppnett.no Økonomi-ansvarleg
Hallvard Nordås Stakken 13, 4352 Kleppe 51 42 49 73 Styremedlem
Hans Olav Zahl Kong Magnus g. 19, 4344 Bryne 916 27 780 hans.olav.zahl@lyse.net Nestleiar
Sven Åsland Åslandsv. 251, 4355 Kvernaland 412 37 569 svenaa@robin.no Webmaster
Berit Borsheim Prestegård Postboks 438, 4349 Bryne 916 45 958 beritprestegard@gmail.com
  1. varamedlem
Tordis Undheim Vestlyv. 161, 4347 Lye 901 38 029 tordis.undheim@gmail.com
  1. varamedlem

 

  1.     V.          Valkomité

Kjell O. Aasland, leiar; Inger Marie Nese; Leif M. Strand

  1.   VI.          Revisor

Jonn-Borger Magnussen

  1. VII.          Styreaktivitet

Styret har hatt sju møter og har behandla 36 saker.

  1. VIII.          Kontingent

Kontingenten er kr 500 og fylgjer kalenderåret. Styret har vedteke uendra kontingent for 2015. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250 for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten skal godkjennast av årsmøtet.

  IX.          Programmet i 2014

Det har vore ni forelesingar og ein ekskursjon i 2014. Frammøte i vårsemesteret var 112 personar i snitt, og i haustsemesteret 101. Til saman 1065. Tilhøyrartalet er noko lågare  samanlikna med dei to føregåande åra. Det kan skyldast vanskar med parkering nær biblioteket. Styret bør drøfta kva som kan gjerast for å få breiare omtale i lokalpressa.

54 deltok på ekskursjonen til Haugalandet.

Januar: Førstekonsulent Sigbjørn Reime, Time kommune: Arne Garborg og Jæren – eit band på vondt og godt.

Februar: Professor Ola Kvaløy, UiS: Adferdsøkonomi.

Mars: Professor Hilde Sandvik, UiO: Det nye norske demokratiet.

April: Professor Hilde Sørby, UiS: Jærmaleriet og jærmalerne.

Mai: Journalist Sven Egil Omdal, Stavanger Aftenblad: Når blodtåka senker seg.

Juni: Ekskursjon til Haugalandetmed besøk på Statoil, Kårstø, Vikinggarden på Avaldsnes og Haugesund kommune.

August: Førsteamanuensis Lisbeth Prøsch-Danielsen, UiS: Jærlandskapet i endring. Frå istid til nåtid.

September: Prosjektleiar Helge Bergslien, Måltidets Hus: Smak og behag – det handler om å innfri.

Oktober: Forskingsleiar Arne Sæbø, Bioforsk Vest Særheim: Jordvern er et lokalt, nasjonalt og globalt tema. Verdens økende befolkning trenger mat.

November. Rektor Inge Eidsvåg, Nansenskolen: Om aldringens forunderligheter, vemod og gleder.

    X.          Møtestad

Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og eit godt samarbeid.

XI.          Økonomi og rekneskap

 

  • Økonomien er god. Opparbeid kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar  frå andre deler av landet og eventuelle investeringar i utstyr.

Rekneskap 2014 og 2013

Inntekt 2014   2013   Bank
Medlemskontingent 71500

80300

Billettinntekt

21100

20491

Rente bank

2714

1966

Sum inntekt   95314 102757
  2014   2013   Bank
Utgift          
Honorar og reise

-30130

 

-29849

   
Administrasjonskostnad

-26134

 

-8506

   
Rekvisita og vedlikehald

-1917

 

-887

   
Annonser

-2099

 

-6121

   
Porto

-2000

 

-2099

   
Gebyr

-81

 

-52

   
Resultat ekskursjon

-1760

       
Sum utgift

-64121

-47514

Resultat 2014

31193

 

 

 

Resultat 2013

 

 

55243

 

 

 

 

 

 

Bankinnskott 31.12.2013

 

 

 

118887,80

 

 

 

 

 

Bankinnskott 31.12.2014

 

 

 

154569,60

 

 

Styret i JSU takkar alle medlemmene.

 

Bryne, 15. januar 2015

 

Egil Harald Grude                              Gerd Marie Aa. Bekkeheien             Dagfinn  Carlsen

Gudrun Håland                                 Hallvard Nordås                                Hans Zahl

Sven Åsland

Berit Borsheim Prestegård               Tordis Undheim

 

 

 

 

 

 

tr style=”mso-yfti-irow: 13;”


Comments are closed.