Årsmelding 2016

Jæren SeniorUniversitet

Årsmelding  2016

 

      I.        Organisasjon og formål

JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder. Gjennom  foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret

disease but with nounderstanding of the condition, the results of the diagnostic viagra.

. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig
. JSU har ikkje betalte tilsette.

    II.        Vedtekter

 

Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøte 22.03.2012.

 

   III.        Medlemmer

 

Medlemmer ved årsskiftet: 138 (141).

Kommentar: Tala i parentes i meldinga refererer seg til status for 2015

 

    IV.            Styre

      MEDLEMMER    
namn adresse telefon e-post funksjon på val
Hans Olav Zahl Kong Magnusgt. 19, 4344 Bryne 91627780 hans.olav.zahl@lyse.net leiar 2017
Åse Helgeland Eivindsholvn 6, 4345 Bryne 92818605  

oddvar.helgeland@lyse.net

nestleiar 2017
Helge Herigstad Vardheiv 7, 4340 Bryne 47502111 helge.herigstad@lyse.net styremedlem

Døydde 24.12. 2016

 
Margaret Thesen Hjortev 11, 4323 Sandnes 99545418 mthesen@lyse.net styremedlem 2018
 

Kristian Staveland

 

Kolheiv 6, 4340 Bryne

 

97195325

 

kristian.staveland@lyse.net

 

sekretær

 

2017

Tordis Undheim Vestlyv 161, 4347 Lye 90138029 tordis.undheim@gmail.com styremedlem 2018
Sven Åsland Åslandsv 251, 4355 Kvernaland 41237569

 

svenaa@robin.no Webmaster

rekneskapsførar/

kasserar

2018
      VARAMEDLEMMER    
Jørgensen, Leif Einar Torgv. 27 4352 Kleppe   leifeinarj@hotmail.com 1.varamedl. 2017
Søiland, Kirsten Toreskogv. 85, 4342 Kleppe   kirsten.soiland@kleppnett.no   2017

 

 

  1. Valkomité

Leif M. Strand, leiar; Brit Karlsen Ree; Jarle Braut

  1. Revisor

Jonn-Borger Magnussen

  1. Styreaktivitet

Styret har hatt 8 (10) møter og har behandla 42 (69) saker.

VIII.        Kontingent    

Kontingenten er kr 500,- og fylgjer kalenderåret
. Årsmøtet 2015 fastsette kontingenten for 2017. Styret foreslår uendra kontingent for 2018. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250,- for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten for 2018 skal godkjennast av årets årsmøte.

 

  IX.        Programmet i 2016

Det har vore ni (ni) forelesingar i 2015.Frammøte i vårsemesteret var 102 (100) personar i snitt, og i haustsemesteret 130 (116). Til saman1032 (961)
. Her er namn på førelesarane og emne for 2016:

 

Januar:    Cato Schiøtz: Å samle på Arne Garborg i førsteutgaver

Februar:   Pål Iden: Kvalitet i helsetjenesten. Tilsynsmyndighetens rolle.

Mars:        Hans Vik: Politireforma – tankar om eit moderne nærpoliti i bygd og by

April:         Jan Kristian Hognestad: Mennesket og språket

Mai:           Sigve Erland: Drivkreftene som var i sving då jærindustrien blei bygd opp

August:      Dag Årsland:  Demens – Førebygging og behandling

September: Åse Wetås: Norsk språk i dag og i framtida

Oktober:     Ståle Olsen: Frå Opstad til Åna. Eit tilbakeblikk på institusjon og

                   fangeskjebnar.

November: Anne Kalvig: Spiritisme: Samtalar mellom levande og døde  

Møtestad

Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og godt samarbeid.

    X.        Økonomi og rekneskap

 

Økonomien er god. Opparbeidd kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar  frå andre delar av landet og gjera eventuelle investeringar i utstyr.

Rekneskapen for 2016 er godkjent av revisor.        

Kommentar:

1)    Bankinnskot er summen av brukskonto og sparekonto.

2)    Fire medlemmer betalte 2016-kontingenten i 2015 og ein 2017- kontingenten i 2016. I rekneskapen er kontingenten ført på rett år, mens banken syner reell innbetalingsdato. Dette gjer at aktiva ved årsstart + resultat for året er 1500 kroner mindre enn aktiva ved årsslutt.

 

 

Rekneskap 2016 og 2015  

Inntekt

2016

 

2015

Bank

Medlemskontingent          66000,-  

69250,-

   
Billettinntekt + kaffisal

26200,-

 

22776,-

 

Rente bank

1100,90

 

2031,-

 

 

Sum inntekt       93300,90                                94057,-    
Utgift

2016

 

2015

Bank

Honorar førelesarar

- 21000,-

 

-16000,-

   
Reise og forpleiing førel.

-10201,45

 

-12254,-

   
Rekvisita           -1929,-  

-4192,-

   
Annonser

-4830,-

 

-4830,-

   
Andre adm. kostnader (porto, gebyr mm)

-5961,66

 

-2663,30

   
Sum utgift

-43 922,11

 

-39939,30

 

 

Resultat 2016

49 378,79

 

 

 

 

Resultat 2015

 

 

54 117,70

 

 

Kontantar i kassen

938,-

 

831,-

 

 

Bankinnskott 31.12.2015

 

 

 

 

190 613,76

Bankinnskott 31.12.2016

 

 

 

238 385,55

 

 

Styret i JSU takkar alle medlemmene.

 

Bryne, 9.  februar 2017

 

Hans Olav Zahl                      Åse Helgeland                        Margaret Thesen

Tordis Undheim                      Sven Åsland               Kristian Staveland

Leif Einar Jørgensen                                                 Kirsten Søiland

Comments are closed.