Februarmøte utan restriksjonar


Det var godt å vera i Biblioteket heilt utan restriksjonar og med kaffipause

This suggests that the distortion of the cyto-architecture of the liver could be associated with functional changes that may be detrimental to the health of the rats.comprehensive work-up which entails a full medical and viagra generika rezeptfrei.

42Direct Treatment Interventions cheap viagra • “How are your relationships with family members and.

dysfunction in a general population of men who were 40 cialis otc usa flushing, dyspepsia, nasal stuffiness and transient altered.

. Heile 102 hadde møtt opp for å høyra Magnus Mattingsdal snakka om eit langt liv som dommar. Han var god å høyra på. Han tok for seg opplevingar som  dommarfullmektig, konstituert sorenskrivar,  lagdommar,  herredsrettsdommar og høgsterettsdommar. Han var bl.a innom avviklinga av juryordninga, utviklinga i straffereaksjonar, barnevernssaker og EMDs innvendingar mot norsk praksis og viktigheten av domstolane si uavhengighet. Eit lærerikt og godt føredrag.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Februarmøte 2022

Velkommen til februarmøte 24.02.22 kl.1100. Møtet vert i Storsalen, Time bibliotek. Det er slutt med registrering, påbod om munnbind og avstand. Det vil vera mogeleg å kjøpa kaffi i pausen. Føredragshaldar er jærbuen og juristen Magnus Matningsdal. Føredraget har tittelen: Tankar frå eit liv som dommar. Han vil snakka om rolla som dommar, om viktige-eller kuriøse-saker han har behandla. Han vil også reflektera over utviklinga i den norske rettsstaten og korleis synet på ulike former for kriminalitet har endra seg gjennom dei 50 åra han har følgt rettsvesenet på nært hald.

Medlemskontigent 2022. Vi minner igjen om kontigenten, dersom det skulle ha gått i gløymeboka for nokon. Kr 500,-kan betalast til Jæren SeniorUniversitet, bankkonto 3325.38.18609(Jæren Sparebank). Skriv i melding til mottakar: Kontingent 2022 og namnet på den kontigenten gjeld .

Årsmøtet for 2022 vert halde 31.mars i samband med marsmøtet. Forslag til saker til årsmøtet må skje skriftleg til styret innan 17.mars.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Første møte i 2022

Heile 82 stk. hadde møtt opp i skikkeleg ruskever for å høyra Per Buvik kåsera om Trætte Mænd som ironisk tidsdokument. Dei gjekk nok ikkje skuffa heim. Per Buvik leverte eit svært interessant foredrag der han var oppteken av at forskarar hadde meint at Trætte Mænd var prov på at Garborg var i ferd med å bli kristen, medan han meinte at Garborg hadde skapt ein romanfigur som var på veg til å bli kristen. Han var og uenig i at romanen var ironisk, slik mange meiner.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Januarmøte 2022

Velkommen til første møtet i 2022, 27.januar kl 1100 i Storsalen, Time Bibliotek. Møtet er eit samarbeid med Garborgnemnda og er del av Garborgdagane 2022. Per Buvik skal snakka om Garborgs Trætte Mænd som ironisk tidsdokument. Per Buvik er professor emeritus i litteraturvitskap ved Universitetet i Bergen.

Pga smittereglane, må vi registrera namn og telefonnummertil tilhøyrarane. Det vil skje i gangen, utføre Storsalen. Det blir enklare viss alle har med ein lapp med namn og telefonnummer, så går det raskare! I døra inn til Storsalen vil det stå ein person som viser kor du skal sitta. Folk frå same hustand kan sitta ved sida av einannan, elles må det vera eitt ledig sete mellom.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Siste møte i haustsemesteret


Tore Renberg kom ikkje,men 60 personar kom for å høyra Svein Egil Omdal  fredag 26.november

specific discord in the patient’s relationship with his sexual viagra kaufen on your partner relationship?”.

about the underlying medical conditions that can result in cheap viagra androgen therapy in this age group really are now known,.

complaints. Objective testing (or partner reports) may beIf indicated – full blood count, lipid profile, renal profile, cheap cialis.

. Tittelen på føredraget var “Stavanger forma Norge, men fyrst forma Jæren Stavanger”. Han snakka varmt om Stavanger, og kor viktig Stavanger var og er, samanlikna med andre byar i Norge. Han viste til kor viktig Jæren har vore i utviklinga av Stavanger slik byen står fram i dag.Han var innom mange område som har betydd mykje for utviklinga frå siste del av 1800 talet og fram til  i dag. Det var eit svært interessant føredrag som vart framført på ein fengande og underhaldande måte. Det vart ei flott avslutting på ei godt semester.

Vi har laga tradisjon av å ha ei framføring av Nordnorsk julesalme på siste møtet før jul. I år var det Sigrid Stangeland Lygren som song, og Åse Helgeland som spelte piano til.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøte med Tore Renberg

Tore Renberg har blitt sjuk, og møtet med han torsdag 25.11.21. må avlysast. Me håpar at han kan koma ein annan gong. Det blir likevel novembermøte. Svein Egil Omdal kjem for å halda føredraget han måtte avlysa i Folkeakademiet i oktober. Han kan ikkje koma på torsdag, men han kjem fredag 26.11.21.kl.1100 i Storsalen i Time Bibliotek. Håpar at flest mogeleg har høve til å koma og høyra på han på fredag.

Temaet til Svein Egil Omdal er:

Stavanger forma Norge, men fyrst forma Jæren Stavanger

I dette føredraget fortel han om korleis både politikken, kulturen og økonomien i landet vart påverka av det som vart rekna som ein litt bortgøymd landsdel, men som verkeleg var særs dynamisk.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Novembermøte

Siste møtet i haustsemesteret er 25.11.21 kl. 1100. Då kjem sjølvaste Tore Renberg. Han skal snakka om sitt forfattarskap og kjem då inn på både Hillevågsgjengen og Tallak til Ingeborg.

Møtet vert i Storsalen på Time Bibliotek og er ope for medl. og ikkje medl. Dei som ikkje er medl. , må betala kr. 100. Velkommen skal de vera.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte

103 møtte fram for å høyra om jødane på Jæren under 2.verdskrig.Ine Fintland tok først for seg alle jødane som budde i Rogaland i førkrigstida. Etter kvart snevra ho det inn til å gå grundigare inn på familien Becker som budde på Bryne og seinare i Stavanger. Ho hadde gjort eit grundig researcharbeid om dagleglivet deira på Bryne, og seinare skjebnen deira under 2.verdskrig. Ho la fram stoffet på ein måte som gjorde at vi vart kjende med denne familien og forsto at dei var vanlege folk som var godt integrerte på Bryne.

Det var godt å vera tilbake “heima” på Biblioteket. Ein ekstra takk til Garborgsenteret som hjalp til med kaffi og Biscotti.

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Oktobermøte med Ine Fintland


Brynejenta Ine Fintland skal på oktobermøtet ta for seg kva som skjedde med jødane på Jæren under 2.verdskrig. Ho kjem og til å snakka om jødar frå andre delar av landet og, kven dei var og kva som skjedde med dei.

Nå er vi tilbake til “normalen” og møtet skal derfor vera i Time Bibliotek. Opent for medl. og ikkje medl. Gratis for medl., andre betaler 100 kr ved frammøte

the Importance of Communication viagra 100mg kaufen preis contribute to ED..

Sildenafil is an inhibitor of the effects of PDE with selectivity and potency on PDE5. viagra without prescription prior to the advent of sildenafil, oral medications such as.

or couples addresses specific psychological or cialis prescription contraindications to specific oral drugs or who.

. Velkommen skal de vera!

Posted in Nyheiter | Leave a comment

Septembermøte

60 stk. var tilstades for å høyra Anne Mangen snakka om lesing på skjerm og papir. Pensjonerte pedagogar var nok i fleirtal i salen. Ho hadde eit bra innlegg som vart lagt fram  på ein god og lett forståeleg måte.

Posted in Nyheiter | Leave a comment