Program hausten 2018Jæren SeniorUniversitet (JSU)

Program for haustsemesteret 2018

30

possible that a reduction in sudden of blood pressure may occur in the 24 NOVA IVF drug, sexual because of the DE. PuÃ2 be used in combi – of a cylinder of plastic material connected to a pump (manual or.

Sammanfattning och slutsats om preklinisk farmakologi och toxikologi: Total, de prekliniska farmakodynamiska studier har visat thatsildenafil har hög potens och selektivitet för PDE5 och att via glattmuskelrelaxation, kan sildenafil inducera en ökning av intrakavernöst tryck under stimulering.Kontroll delen av levern. viagra canada.

Studie 148- Design Etiologi Sildenafil (mg) Ämne nummer Varaktighet 102 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 102, 107, 107 216 24 veckor 364 * fas III, DB, PC, parallella, fasta Broad-spektrum 25, 50, 100 placebo 128, 132, 127 127 12 veckor 103 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla bredspektrum 25-100 ++ placebo 163 166 12 veckor 363 * fas III, DB, PC, parallella, flexibla Bred-spektrum 25-100 ++ placebo 159 156 26 veckor 104 ** DB, PC, parallella, flexibla Diabetes 25-100 ++ placebo 136 132 12 veckor 367 ** DB, PC, 2- crossover, böjligt Ryggmärgsskada 25-100 ++ placebo 175 174 6 veckor / period DB: dubbelblind; PC: placebokontrollerade.Fanns det atrofiska och degenerativa förändringar med den grupp som erhöll 1. viagra no prescription.

I frånvaro av ökningar i levervikt och av hepatisk centrilobulär hypertrofi, ansågs det att denna mekanism fungerar förmodligen kroniskt vid låg nivå, där leverförändringar skulle förbli undetectable.Frågan om androgen ersättningsterapi är komplicerat. viagra kvinna.

En ökning av biverkningar (onormal syn, gastrointestinala och kardiovaskulära) observerades efter doser på 200 mg sildenafil.Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%). viagra online.

Farmakokinetik och metabolism VIAGRA absorberas snabbt efter oral administrering, med en genomsnittlig absolut biotillgänglighet på 41% (intervall 25-63%).Mer än 90% ämnen var kaukasier. viagra online.

Och 40% av män i åldern 40 och ovan angivna ED som hälsofråga att män deras ålder skulle vara minst benägna att vårdpersonal metoden för att få hjälp med.Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. brand cialis.

. august: Bernt Hagtvet: 1968-opprøret: Utopisk vårløsning eller politisk villfarelse?

image001Studentopprøret for 50 år sidan skulle setja djupe spor etter seg, og «sekstiåttargenerasjonen» har prega politikken, kulturlivet og det akademiske livet heilt fram til i dag

Oral absorption was rapid in all species studied, with Tmaxof 3 hours or less. viagra for sale Overall, efficacy data (main and supportive studies) were evaluated from more than 3000 patients receiving sildenafil (aged 19-87)..

. Professor Bernt Hagtvet var sjølv student ved det amerikanske Yale-universitetet under opprøret. I førelesinga vil han først presentera dei faktiske hendingane me vanlegvis set i samband med studentopprøret i 1968, og deretter gi ei tolking av opprøret og etterverknadene i Norge og elles i verda. Han vil særleg konsentrera seg om omgrepa internasjonalisering og radikalisering. Hagtvet vil også fortelja om sine eigne inntrykk og opplevingar frå det dramatiske året.

Bernt Hagtvet, f. 1946, er professor emeritus i statsvitskap ved Universitetet i Oslo. Hans spesialområde er demokrati, menneskerettar og ekstreme politiske organisasjonar. Gjennom heile karrieren har han vore ein aktiv og engasjert formidlar og samfunns-debattant.

 27.september: Geir Sverre Braut: Aldring, helse og det gode liv.

image002Folk i Norge og store delar av verda elles lever lenger for kvart år som går. Det blir såleis også gradvis mange fleire eldre. Mange snakkar om «eldrebølgja» som eit ustyrleg problem. Men er det no verkeleg slik? Kan det tenkjast at det i alderdommen ligg både ressursar og rikdom som korkje den einskilde eller samfunnet maktar å bruka? Kva er i så fall føresetnadene for å sjå på aldring som ressurs? Og korleis kan dette påverkast av den einskilde og styremaktene? Dette vil vera kjernespørsmåla som vil bli drøfta i førelesinga.

Geir Sverre Braut, f. 1955, er utdanna lege, spesialist i samfunnsmedisin. Han arbeider no ved Stavanger universitetssjukehus, Universitetet i Stavanger og Høgskulen på Vestlandet med undervisning og forsking om samfunnstryggleik, offentleg tenesteyting og helsetenester. Tidlegare har han vore fylkeslege i Rogaland og assisterande direktør i Statens helsetilsyn.

 25.oktober: Anders Vassenden: Slik har oljå forandra Rogaland. Kulturelle endringar i oljealderen.

image003I dei siste fire tiåra har det skjedd store endringar på mange område i Norge. Oljerikdom og økonomisk vekst står sentralt i endringane. I Norges oljehovudstad Stavanger har den økonomiske veksten vore særleg rask. Basert på eit langvarig kultursosiologisk forskingsprosjekt om Stavanger-regionen, gir Anders Vassenden i denne forelesninga eit innblikk i korleis denne veksten har endra Stavanger og menneska der. Han vil særleg leggja vekt på endringar av sosiale hierarki, framveksten av nye samfunnsklassar, sosial mobilitet og «klassereiser».

Anders Vassenden, f. 1973 i Bergen, er dr. polit i sosiologi frå Universitetet i Oslo. Han er professor i sosiologi ved Institutt for medie- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger. Dei viktigaste forskingsområda er kultursosiologi, etniske relasjonar og bustadsosiologi.

 29.november: Janne Stigen Drangsholt: Skal vi lese klassisk litteratur? 

image004Det finst litterære verk som har ein spesielt sentral plass i eit lands nasjonallitteratur eller klassisk litterære tradisjon, som for eksempel Shakespeares skodespel eller Hamsuns romanar. Men kva er det som skil desse verka frå alle dei andre som er skrivne og publiserte? Kvifor er det slik at nokre bøker vert klassikarar – og kven er det som bestemmer kva bøker som skal ha plass i ein litterær kanon? Foredraget vil prøva å gi svar på ein del av desse – og fleire – spørsmål.

Janne Stigen Drangsholt, f. 1974, er forfattar og litteratur-forskar. Ho er førsteamanuensis i engelsk litteratur ved Universitetet i Stavanger. Drangsholt debuterte i 2011 og har gitt ut tre romanar. Dei to siste bøkene inngår i ein serie og er omsette til engelsk. Hausten 2018 kjem tredje boka i serien. Drangsholt lagar også podkastane “Kjente bøker på fire minutter” (NRK P1) og “Janne og Jostein Show” (NRK P2), og har fast spalte i magasinet Aftenposten Innsikt.

*********************

JSU sine møte er på Time bibliotek med start kl. 11.00. Medlemmer i JSU går gratis,
andre betaler kr 100,- .
Du kan melda deg inn i JSU ved å gå inn på heimesida vår: www.jaeren-senioruniversitet.no  Årskontingent kr 500,-. Dei som melder seg på til haustsemesteret betaler kr 250,- ut året.Comments are closed.