Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Årsmelding 2015

Årsmelding 2015

       I.          Organisasjon og formål

JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder. Gjennom  Foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

     II.          Vedtekter

Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøte 22.03.2012.

    III.          Medlemmer

Medlemmer ved årsskiftet: 141 (140).

Kommentar: Tala i parentes i meldinga refererer seg til status for 2014

    IV.          Styre

      MEDLEMMER    
namn adresse telefon e-post funksjon på val
Hans Olav Zahl Kong Magnusgt 19, 4344 Bryne 91627780 hans.olav.zahl@lyse.net leiar 2016
Åse Helgeland Eivindsholv 6, 4345 Bryne 92818605      
oddvar.helgeland     oddvar.helgeland@lyse.net nestleiar 2017
Helge Herigstad Vardheiv 7, 4340 Bryne 47502111 helge.herigstad@lyse.net kasserar 2017
Gudrun Håland Klokkarv 2, 4060 Kleppe 90670217 gudrun.haaland@kleppnett.no rekneskapsførar 2016
Kristian Staveland Kolheiv 6, 4340 Bryne 97195325 kristian.staveland@lyse.net sekretær 2017
Tordis Undheim Vestlyv 161, 4347 Lye 90138029 tordis.undheim@gmail.com   2016
Sven Åsland Åslandsv 251, 4355 Kvernaland 41237569
(51 48 75 22)
svenaa@robin.no webmaster 2016
      VARAMEDLEMMER    
Berit Borsheim Prestegård Kong Haakons v 23, 4345 Bryne 91645958 beritprestegard@gmail.com 1.varamedl. 2016
Margaret Thesen Hjortev 11, 4323 Sandnes 99545418 mthesen@lyse.net 2.varamedl. 2016

 

  1. Valkomité

Kjell O. Aasland, leiar; Brit Karlsen Ree; Leif M
. Strand

  1. Revisor

Jonn-Borger Magnussen

  1. Styreaktivitet

Styret har hatt 10 (7) møter og har behandla 69 (36) saker.

VIII.          Kontingent

Kontingenten er kr 500,- og fylgjer kalenderåret. Årsmøtet 2014 fastsette kontingenten for 2016. Styret foreslår uendra kontingent for 2017. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250,- for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten for 2017 skal godkjennast av årets årsmøtet.

IX.          Programmet i 2014

Det har vore ni (ni) forelesingar i 2015.Frammøte i vårsemesteret var 100 (112) personar i snitt, og i haustsemesteret 116 (101). Til saman 961 (1065). Talet i parentes (for 2014) har med deltakarane på ekskursjonen våren 2014. Talet på møtedeltakarar er om lag likt dei to åra. Her er namn på førelesarane og emne for 2015:

Januar: Jostein Soland: Framfor kommunereforma.

Februar: Stian RøislandDet digitale samfunnet – et blikk i krystallkulen

Mars: Tina Søreide: Korrupsjon – mekanismar og mottiltak.

April: Kjartan Fløgstad: Om daning og barbari.

Mai: Carl Aasland Jerstad: Kva skal eg leva av? Om rett til erstatning ved personskade.

August: Rein AaslandGener, genetikk og epigenetikk

September: Andreas SkartveitYtringsfridommens historie

Oktober: Jan Inge SørbøDer andre såg gråstein, såg eg gull. Alfred Hauge som vestlandsforfattar

November: Magnus MatningsdalHøyesterett gjennom 200 år – sentrale avgjørelser og begivenheter og aktuelle problemstillinger

Møtestad

Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og godt samarbeid.

     X.          Økonomi og rekneskap

Økonomien er god. Opparbeidd kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar  frå andre delar av landet og eventuelle investeringar i utstyr. Styret har gjort endringar på ein del kontonamn i rekneskapen for 2015. Ein del mindre postar for 2014 er slege saman og lagt inn under posten andre administrasjonsutgifter. Dei høge administrasjonsutgiftene for 2014 kom mellom anna av at ein del av reiseutgiftene til førelesarane vart ført på denne posten.

Rekneskapen 2014 og 2015 er godkjent av revisor.

Kommentar:

1)     Honorarutgiftene for i år er mindre enn året før. Dette kjem av at fleire av førelesarane har avstått frå honorar.

2)     Bankinnskot er summen av brukskonto og sparekonto. Pga. lågare sparerenter er renteinntektene vesentleg lågare enn for 2014.

Rekneskap 2015 og 2014

Inntekt

2015

 

2014

 

Bank

Medlemskontingent        69250  

71500

   
Overskot kaffisal (medan kafeen var stengd)            976  

 

   
Billettinntekt

21800

 

21100

 

 

Rente bank

2031

 

2724

 

 

Sum inntekt        94057          95324    
Utgift

2015

 

2014

 

Bank

Honorar førelesarar

-16000,-

 

-30130,-

   
Reise og forpleiing førel.

-12254,-

 

 

   
Rekvisita

-4192,-

 

-1917,-

   
Annonser

-4830,-

 

-2099,-

   
Andre adm.kostnader (porto, gebyr mm)

-2663,30

 

-26134,-

   
Porto (utgår for 2015)

 

 

-2000,-

   
Gebyr (utgår for 2015)

 

  

-81,-

   
Resultat ekskursjon (utgår for 2015)

0

 

-1760,-

   
Sum utgift

-39939,30

 

-64121,00

 

 

Resultat 2015

 

 

 

54117,70

 

Resultat 2014

 

 

 

31203,00

 

Kontantar i kassen

 

 

 

 

831,00

Bankinnskott 31.12.2014

 

 

 

 

154569,60

Bankinnskott 31.12.2015

 

 

 

 

190613,76

Styret i JSU takkar alle medlemmene.

Bryne, 10. februar 2016

Hans Olav Zahl                       Åse Helgeland                        Gudrun Håland          

Tordis Undheim          Helge Herigstad          Sven Åsland               Kristian Staveland

Berit Borsheim Prestegård

Bli medlem!

Arkiv