Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016

Jæren SeniorUniversitet

Årsmelding  2016

 

      I.        Organisasjon og formål

JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder. Gjennom  foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

    II.        Vedtekter

Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøte 22.03.2012.

   III.        Medlemmer

Medlemmer ved årsskiftet: 138 (141).

Kommentar: Tala i parentes i meldinga refererer seg til status for 2015

    IV.            Styre

      MEDLEMMER    
namn adresse telefon e-post funksjon på val
Hans Olav Zahl Kong Magnusgt. 19, 4344 Bryne 91627780 hans.olav.zahl@lyse.net leiar 2017
Åse Helgeland Eivindsholvn 6, 4345 Bryne 92818605  oddvar.helgeland@lyse.net nestleiar 2017
Helge Herigstad Vardheiv 7, 4340 Bryne 47502111 helge.herigstad@lyse.net styremedlemDøydde 24.12. 2016  
Margaret Thesen Hjortev 11, 4323 Sandnes 99545418 mthesen@lyse.net styremedlem 2018
 Kristian Staveland  Kolheiv 6, 4340 Bryne  97195325  kristian.staveland@lyse.net  sekretær  2017
Tordis Undheim Vestlyv 161, 4347 Lye 90138029 tordis.undheim@gmail.com styremedlem 2018
Sven Åsland Åslandsv 251, 4355 Kvernaland 41237569  svenaa@robin.no Webmasterrekneskapsførar/

kasserar

2018
      VARAMEDLEMMER    
Jørgensen, Leif Einar Torgv. 27 4352 Kleppe   leifeinarj@hotmail.com 1.varamedl. 2017
Søiland, Kirsten Toreskogv. 85, 4342 Kleppe   kirsten.soiland@kleppnett.no   2017

 

  1. Valkomité

Leif M. Strand, leiar; Brit Karlsen Ree; Jarle Braut

  1. Revisor

Jonn-Borger Magnussen

  1. Styreaktivitet

Styret har hatt 8 (10) møter og har behandla 42 (69) saker.

VIII.        Kontingent    

Kontingenten er kr 500,- og fylgjer kalenderåret
. Årsmøtet 2015 fastsette kontingenten for 2017. Styret foreslår uendra kontingent for 2018. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250,- for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten for 2018 skal godkjennast av årets årsmøte.

IX.        Programmet i 2016

Det har vore ni (ni) forelesingar i 2015.Frammøte i vårsemesteret var 102 (100) personar i snitt, og i haustsemesteret 130 (116). Til saman1032 (961). Her er namn på førelesarane og emne for 2016:

Januar:    Cato Schiøtz: Å samle på Arne Garborg i førsteutgaver

Februar:   Pål Iden: Kvalitet i helsetjenesten. Tilsynsmyndighetens rolle.

Mars:        Hans Vik: Politireforma – tankar om eit moderne nærpoliti i bygd og by

April:         Jan Kristian Hognestad: Mennesket og språket

Mai:           Sigve Erland: Drivkreftene som var i sving då jærindustrien blei bygd opp

August:      Dag Årsland:  Demens – Førebygging og behandling

September: Åse Wetås: Norsk språk i dag og i framtida

Oktober:     Ståle Olsen: Frå Opstad til Åna. Eit tilbakeblikk på institusjon og

                   fangeskjebnar.

November: Anne Kalvig: Spiritisme: Samtalar mellom levande og døde  

Møtestad

Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og godt samarbeid.

    X.        Økonomi og rekneskap

Økonomien er god. Opparbeidd kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar  frå andre delar av landet og gjera eventuelle investeringar i utstyr.

Rekneskapen for 2016 er godkjent av revisor.        

Kommentar:

1)    Bankinnskot er summen av brukskonto og sparekonto.

2)    Fire medlemmer betalte 2016-kontingenten i 2015 og ein 2017- kontingenten i 2016. I rekneskapen er kontingenten ført på rett år, mens banken syner reell innbetalingsdato. Dette gjer at aktiva ved årsstart + resultat for året er 1500 kroner mindre enn aktiva ved årsslutt.

Rekneskap 2016 og 2015  

Inntekt

2016

 

2015

Bank

Medlemskontingent          66000,-  

69250,-

   
Billettinntekt + kaffisal

26200,-

 

22776,-

 

 

Rente bank

1100,90

 

2031,-

 

 

Sum inntekt       93300,90                                94057,-    
Utgift

2016

 

2015

Bank

Honorar førelesarar

– 21000,-

 

-16000,-

   
Reise og forpleiing førel.

-10201,45

 

-12254,-

   
Rekvisita           -1929,-  

-4192,-

   
Annonser

-4830,-

 

-4830,-

   
Andre adm. kostnader (porto, gebyr mm)

-5961,66

 

-2663,30

   
Sum utgift

-43 922,11

 

-39939,30

 

 

Resultat 2016

49 378,79

 

 

 

 

Resultat 2015

 

 

54 117,70

 

 

Kontantar i kassen

938,-

 

831,-

 

 

Bankinnskott 31.12.2015

 

 

 

 

190 613,76

Bankinnskott 31.12.2016

 

 

 

238 385,55

 

Styret i JSU takkar alle medlemmene.

 

Bryne, 9.  februar 2017

 

Hans Olav Zahl                      Åse Helgeland                        Margaret Thesen

Tordis Undheim                      Sven Åsland               Kristian Staveland

Leif Einar Jørgensen                                                 Kirsten Søiland

Bli medlem!

Arkiv