Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Årsmelding 2017

Årsmelding 2017

Jæren SeniorUniversitet

Årsmelding  2017

I.         Organisasjon og formål

JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder. Gjennom  foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

II.        Vedtekter

Det er ingen endringar i vedtektene godkjende av årsmøte 22.03.2012.

III.        Medlemmer

Medlemmer ved årsskiftet: 137 (138).

Kommentar: Tala i parentes i meldinga refererer seg til status for 2016

IV.            Styre

MEDLEMMER

  adresse telefon e-post funksjon på val
Hans Olav Zahl Kong Magnusgt 19, 4344 Bryne 91627780 hans.olav.zahl@lyse.net leiar 2018
Åse Helgeland Eivindsholvegen 26, 4345 Bryne 92818605 oddvar.helgeland@lyse.net nestleiar 2019
Øyvind Nordsletten Hognestad-vegen 278, 4346 Bryne 99260287 oyvind@nordsletten.com styremedlem 2019
Margaret Thesen Hjortev. 11, 4323 Sandnes 99545418 mthesen@lyse.net styremedlem 2018
Kristian Staveland Kolheiv 6, 4340 Bryne 97195325 kristian.staveland@lyse.net sekretær 2019
Tordis Undheim Vestlyv 161, 4347 Lye 90138029 tordis.undheim@gmail.com styremedlem 2018
Sven Åsland Åslandsv 251, 4355 Kvernaland 41237569  svenaa@robin.no Kasserar, rekneskapsførar og web-ansvarleg 2018
      VARAMEDLEMMER    
Kirsten Søiland, Toreskogv. 85, 4342, Klepp   kirsten.soiland@kleppnett.no
  1. vara
2018
Jan Sveinsvoll Mosev. 1 4056 Tananger   jan.sveinsvoll@lyse.net
  1. vara
2018

 

  1. Valkomité

Leif M. Strand, leiar; Brit Karlsen Ree; Jarle Braut

  1. Revisor

Jonn-Borger Magnussen

  1. Styreaktivitet

Styret har hatt 8 (8) møter og har behandla 39 (42) saker.

  1. VIII.        Kontingent    

Kontingenten er kr 500,- og fylgjer kalenderåret. Årsmøtet 2017 fastsette kontingenten for 2018. Styret foreslår uendra kontingent for 2019. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250,- for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten for 2019 skal godkjennast av årets årsmøte.

  IX.        Programmet i 2017

Det har vore ni (ni) forelesingar i 2017. Frammøtet i vårsemesteret var 116 (102) personar i snitt, og i haustsemesteret 132 (130). Til saman1107 (1032). Her er namn på førelesarane og emne for 2017:

Januar: Sigbjørn Reime: Arne Garborgs «Fred» – ein vital og aktuell 125-åring

Februar: Håvard Søiland: Brystkreft  

Mars: Solveig Aareskjold: Ansikt til ansikt        

April: Gina Lende: Mot ei meir religiøs verd?

Mai: Mímir Kristjánsson: Sammen er vi mindre alene         

August: Tom Hetland: Kven vinn stortingsvalet?

September: Ingvar Byrkjedal: Status for vipa på Jæren

Oktober: Kjell Arild Pollestad: Luther 500 år etter

November: Siri Carlsen: Type 2 diabetes – ein folkesjukdom

I september arrangerte styret ein ekskursjon til fuglestasjonen på Revtangen der 17 medlemmer deltok.

Møtestad

Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og godt samarbeid.

    X.        Økonomi og rekneskap

  • Økonomien er god. I år er det berre ein av førelesarane som ikkje har vore kortreist. Opparbeidd kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar frå andre delar av landet og gjera eventuelle investeringar i utstyr.

Rekneskapen for 2017 er godkjent av revisor.

Kommentar:

1)    Bankinnskot er summen av brukskonto og sparekonto.

2)    Auken i utgiftene til honorar kjem av at fleire av førelesarane i 2016 var i offentleg stilling der dei såg på oppdraget som ein del av stillingsoppdraget. Alle førelesarar får frå 2017 tilbod om kr 4000,-

3)    1 medlem betalte 2017-kontingent i 2016, 2 betalte 2018-kontingent i 2017. Kontingent vert inntektsført på det året kontingenten gjeld.

Rekneskap 2017 og 2016  

Inntekt

2017

 

2016

Bank

Medlemskontingent          66250,-  

66000,-

   
Billettinntekt

37100,-

 

26200,-

   
Boksal

2075,-

       
Rente bank

995,90

 

1100,90

   
Sum inntekt     106420,90          93300,-    
Utgift

2017

 

2016

Bank

Honorar førelesarar

   32000,-

 

21000,-

   
Reise og forpleiing førelesarar

     9710,80

 

10201,45

   
Rekvisita         3661,-  

    1929,-

   
Annonser         4790,-  

    4830,-

   
Andre adm. kostnader (porto, gebyr mm)

3574,66

 

5961,66

   
Sum utgift

53736,46

 

43922,11

 

 
Resultat 2017

52684,44

 

 

 

 

Resultat 2016  

 

49378,79

 

 

Kontantar i kassen

833,-

 

938,-

 

 

Bankinnskott 31.12.2016  

 

 

 

238 385,55

Bankinnskott 31.12.2017  

 

 

 

291674,99

 

Styret i JSU takkar alle medlemmene.

Bryne, 9.  februar 2018

Hans Olav Zahl                      Åse Helgeland                        Margaret Thesen

Tordis Undheim                      Sven Åsland                           Kristian Staveland

Øyvind Nordsletten                Jan Sveinsvoll                        Kirsten Søiland

Bli medlem!

Arkiv