Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Årsmelding 2019

Årsmelding 2019

Jæren SeniorUniversitet

Årsmelding  2019

 I.          Organisasjon og formål

JSU er ein møtestad for alle seniorar uansett alder. Gjennom  foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det  arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.

II.          Vedtekter

Vedtektene vart justert i årsmøtet for 2019. Dei er å finna på heimesida til JSU.

III.          Medlemmer

Medlemmer ved årsskiftet: 138 (139).

Kommentar: Tala i parentes i meldinga refererer seg til status for 2018. 

IV.            Styret har i 2019 hatt denne samansetninga:

MEDLEMMER

 

Adresse

Telefon

e-post

Funksjon

På val

Tom Hetland Stemmen 14346 Bryne 911 87 478 tom.m.hetland@gmail.com leiar 2020
Åse Helgeland Eivindsholv 6, 4345 Bryne 928 18 605 oddvar.helgeland@lyse.net nestleiar 2021
Øyvind Nordsletten Hognestadvegen 278, 4346 Bryne 992 60 287 oyvind@nordsletten.com styremedlem 2021
Turid Løge Hagerup Gjærsmyrv. 18, 4341 Bryne 911 81 246 turid_hagerup@hotmail.com styremedlem 2020
Kristian Staveland Kolheiv 6, 4340 Bryne 971 95 325 kristian.staveland@lyse.net sekretær 2021
Berit Ree Magnussen Eikeberget 10 4340 Bryne 975 10 246 berema@online.no styremedlem 2020
Tore Wiig Nordsjøv. 12474343 Orre 970 81 570 wiig.tore@outlook.com Kasserar og rekneskaps-førar 2020
Jan Serigstad Kong Sverres gate 17 4344 Bryne 957 94 113 jan.serigstad1@gmail.com Første vara 2020
Guri Bergsaker Stokkeland Amtmann Årrestadsgate 25, 4344 Bryne 952 12 595 gubesto@lyse.net Andre vara 2020

V.          Valkomité Arnstein Jonsbråten, Siv Aasland og Maria Hauge

VI.          Revisor Jonn-Borger Magnussen

VII.          Styreaktivitet Styret har hatt 9 (9) møter og har behandla 55 (56) saker.

VIII.          Kontingent    

Kontingenten er kr 500,- og fylgjer kalenderåret. Årsmøtet 2019 fastsette kontingenten for 2020. Styret foreslår uendra kontingent for 2021. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250,- for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje-medlemmer betaler kr 100. Kontingenten for 2021 skal godkjennast av årets årsmøte.

IX.          Programmet i 2019

Det har vore ni (åtte) førelesingar i 2019. Frammøtet i vårsemesteret var 108 (126) personar i snitt, og i haustsemesteret 120 (142). Til saman1024 (1070, eitt møte mindre). Her er namn på førelesarane og emne for 2019:

Januar: Gudleiv Bø: Jesus frå Jæren. Arne Garborgs kristendom

Februar: Jostein Magnussen: «Tingenes internett», kunstig intelligens og stemmestyrte   dingsar

Mars: Kristian Steinnes: Brexit – kvifor, korleis og kva nå?

April: Siri Kalvig: Greier Rogaland det grønne skiftet?

Mai: Ove Njå: Kan me føla oss trygge i tunnelane?

August: Samarbeid med Jærbladet Bothild Å Nordsletten: Jærlandbruket i framtida: Dekk & diesel eller grønt lokomotiv?

September: Elisabeth Gråbøl-Undersrud: Bio- og genteknologi – nyvinningar og etiske dilemma

Oktober: Einar Wigen: Det nye, autoritære Tyrkia

November: Møte med forfattaren Roy Jacobsen

Møtestad: Alle møta er haldne i Time bibliotek. JSU takkar for utvist velvilje og godt samarbeid.

Femte september vart det arrangert ekskursjon for 48 deltakarar til Figgjo AS og tur på Ørsdalsvatnet med grillmat og to landgangar.

X.          Økonomi og rekneskap

  • Økonomien er god. Opparbeidd kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar frå andre delar av landet og gjera eventuelle investeringar i utstyr.

Rekneskapen for 2019 er godkjent av revisor.

Kommentar:

1)     Bankinnskot er summen av brukskonto og sparekonti.

2)     Grunnen til auka billettinntekter og reise- og forpleiingsutgifter er i hovudsak rekneskapsføringa av ekskursjonen 5. september og auka utgifter til reise og opphald for meir langreiste førelesarar. To reiserekning for 2018 kom ikkje inn før i 2019-rekneskapen. Difor er  utgiftene for 2018 lågare enn reelt.

3)     Medlemmene på ekskursjonen vart subsidierte med til saman kr 8590,-

Rekneskap 2019 og 2018  

Inntekt

2019

 

2018

Bank

Medlemskontingent

68.250

 

70.500

   
Billettinntekt

53.400

 

39.450

   
Rente bank

3898

 

604

   
Sum inntekt

125.548

 

110.554

   
Utgift

2019

 

2018

Bank

Honorar førelesarar

24.000

 

30.000

   
Reise og forpleiing førelesarar og styre

62.149

 

23.430

   
Rekvisita

993

 

1135,60

   
Annonser

5646

 

4567

   
Andre adm. kostnader (porto, gebyr mm)

2067

 

2045

   
Sum utgift

94.855

 

61.179

 

 
Resultat 2019

30.693

 

 

 

 

Resultat 2018

 

 

49.375

 

 

Kontantar i kassen

 

 

500

 

 

Bankinnskott 31.12.2018  

 

 

 

340.883

Bankinnskott 31.12.2019  

 

 

 

372.576

Styret i JSU takkar alle medlemmene for godt oppmøte og støtte.

Bryne, 19.  februar 2020

 

Tom Hetland                           Åse Helgeland             Turid Løge Hagerup

Berit Ree Magnussen             Øyvind Nordsletten                Kristian Staveland

Tore Wiig                                 Guri Bergsaker Stokkeland                  Jan Serigstad

Bli medlem!

Arkiv