Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Årsmelding 2020

Årsmelding 2020

 

Jæren SeniorUniversitet Årsmelding 2020

 

 1. Organisasjon og formålJSU er ein møtestad for alle seniorar uansett alder. Gjennom foredrag/forelesingar blir det gitt innføring i utvalde fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det arrangerast ekskursjonar og turar. JSU er ein sjølvstendig organisasjon registrert i Brønnøysundregisteret. Alt arbeid for organisasjonen er frivillig. JSU har ikkje betalte tilsette.
 2. Vedtekter Vedtektene vart justert i 2019 og er å finna på heimesida til JSU.

   

 3. Medlemmer 

  Medlemmer ved årsskiftet: 133 (138).

  Kommentar: Tala i parentes i meldinga refererer seg til status for 2019.

   

 4. Styret har i 2020 hatt denne samansetninga: 

   

  MEDLEMMER
    Adresse Telefon e-post Funksjon På val
  Tom Hetland Stemmen 1

   

  4346 Bryne

  911 87 478 tom.m.hetland@gmail.com leiar 2021
  Åse Helgeland Eivindsholv 6, 4345 Bryne 928 18 605 oddvar.helgeland@lyse.net nestleiar 2021
  Øyvind Nordsletten Hognestadvegen 278, 4346 Bryne 992 60 287 oyvind@nordsletten.com styremedlem 2021
  Turid Løge Hagerup Gjærsmyrv. 18,

  4341 Bryne

  911 81 246 turid_hagerup@hotmail.com styremedlem 2022
  Kristian Staveland Kolheiv 6, 4340 Bryne 971 95 325 kristian.staveland@lyse.net sekretær 2021
  Berit Ree Magnussen Eikeberget 10 4340 Bryne 975 10 246 berema@online.no styremedlem 2022

   

   

  Tore Wiig Nordsjøv. 1247

   

  4343 Orre

  970 81 570 wiig.tore@outlook.com Kasserar og rekneskaps- førar 2022
  Jan Serigstad Kong Sverres gate 17 4344 Bryne 957 94 113 jan.serigstad1@gmail.com Første vara 2021
  Guri Bergsaker Stokkeland Amtmann Årrestadsgate 25,

  4344 Bryne

  952 12 595 gubesto@lyse.net Andre vara 2021

   

 5. Valkomité Arnstein Jonsbråten, Maria Hauge og Leif Jørgensen 
 6. Revisor Jon Laland 
 7. Styreaktivitet Styret har hatt 7 (9) møte og har behandla 44 (55) saker. Styremøta i mars, april og mai måtte avlysast pga. koronanedstenginga.
 8. KontingentKontingenten er kr 500,- og fylgjer kalenderåret. Årsmøtet 2020 fastsette kontingenten for 2021. Styret foreslår uendra kontingent for 2022. Nyinnmelde medlemmer etter 1. august betaler kr 250,- for resten av året. Medlemmer betaler ikkje inngangspengar på møta. Ikkje- medlemmer betaler kr 100. Kontingenten for 2022 skal godkjennast av årets årsmøte.
 9. Programmet i 2020

Det har vore 6 (9) førelesingar i 2020. Frammøtet for dei to møta i vårsemesteret var 104

(108) personar i snitt, og i haustsemesteret 103 (120). Til saman 634 (1024) personar møtte på dei 6 (9) arrangementa. Her er namn på forelesarane og emne for 2020:

Januar: Bjørn Kvalsvik Nicolaysen: Politikaren Arne Garborg: Samfunns- og kultursyn i Kristiania-romanane og i politiske artiklar på same tid og seinare.

Februar: Osmund Ueland: Norsk jernbaneutvikling – viktig nok?

August: Sverre Nesvåg: Bør narkotikabruk avkriminaliserast?

September: Siri Bjorland: Korsryggplager – fysisk skade eller ufarleg tilstand?

Oktober: Jan Arild Snoen: Presidentvalet i USA 2020

November: Kalle Moene: Den ulike likheten – om forskjeller i Norge

 

Møtestad: Dei tre første møta er haldne i Time bibliotek, augustmøtet med maksimum 50 personar i lokala pga. smittesituasjonen. Resten av møta i haustsemesteret var i Storstova på Bryne. JSU takkar for utvist velvilje og godt samarbeid med dei to institusjonane.

I mars var JSU medarrangør for ein konsert i Storstova med Britt-Synnøve og Svein Ragnar Myklebust: Ein kveld med Taube og Vreeswijk. I november var styret medarrangør for konserten med Britt-Synnøve med temaet Frå Champs-Elysees til Storhaug alle.

Økonomi og rekneskap

Økonomien er god. Opparbeidd kapital gir rom for å henta inn føredragshaldarar frå andre delar av landet, gjera eventuelle investeringar i utstyr og tilby redusert årskontingent i etterkant dersom programmet av ulike årsaker ikkje kan gjennomførast som planlagt .

Rekneskapen for 2020 er godkjent av revisor. Kommentar:

1) Bankinnskot er summen av brukskonto og sparekonto.

Rekneskap 2020 og 2019

 

Inntekt 2020   2019 Bank
Medlemskontingent 64750   68250    
Billettinntekt 20400   53400    
Rente bank 4935,79   3898    
Sum inntekt 90085,79   125548    
Utgift 2020   2019 Bank
Honorar førelesarar 20400   24000    
Reise og forpleiing av førelesarar og styre og leige av Storstova 24186,70   62149    
Rekvisita 3904   993    
Annonser 4561,46   5646    
Andre adm. kostnader (porto, gebyr mm) 4332,79   2067    

 

 

Sum utgift 57384,95   94855    
Resultat 2020 32700,84        
Resultat 2019     30693    
Kontantar i kassen 600   500    
Bankinnskott 31.12.2019         372576
Bankinnskott 31.12.2020         404277

 

Styret i JSU takkar alle medlemmene for godt oppmøte og støtte.

 

Bryne, 17. februar 2021  
 

Tom Hetland

 

Åse Helgeland

 

Turid Løge Hagerup

Berit Ree Magnussen Øyvind Nordsletten Kristian Staveland
Tore Wiig Guri Bergsaker Stokkeland Jan Serigstad

Bli medlem!

Arkiv