Jæren
Senior
Universitet

Jæren
Senior
Universitet

Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Jæren Senioruniversitet (JSU)

§1 Formål
JSU er ein møtestad på dagtid for alle seniorar uansett alder. Gjennom forelesingar/ foredrag blir det gitt innføring i ulike fag og emne utan sikte på at dette skal gje formell kompetanse. I tillegg kan det arrangerast ekskursjonar og turar.

§2 Organisasjon
JSU er ein sjølvstendig organisasjon tilmeldt Brønnøysundregisteret, organisasjonsnummer 996 979 075.

§3 Medlemskap
Alle seniorar kan bli medlemmer.

§4 Styret
JSU vert leia av eit styre som består av sju medlemmer og to varamedlemmer. Varamedlemmene har møte-, tale- og forslagsrett. Styreleiar og varamedlemmer blir valde for eit år, resten av styret for to år.
Styret konstituerer seg sjølv. Sekretæren fungerer som dagleg leiar med dei fullmaktene som styret til ei kvar tid har delegert. Styret kan fatta vedtak når minst fem medlemmer er til stades. Vedtak krev alminneleg fleirtal. Styreleiar sin stemme avgjer ved likt stemmetal.

§5 Årsmøtet
Årsmøte skal haldast kvart år innan utgangen av mars. Styret kallar inn til årsmøte med minst tre vekers varsel. Forslag til årsmøte må skje skriftleg og vera styret i hende seinast to veker før årsmøtet. Årsmøte skal behandla desse sakene:

  1. Val av møteleiar, referent og to til å underteikna protokollen.
  2. Styret si årsmelding.
  3. Revidert årsrekneskap.
  4. Godkjenning av kontingent.
  5. Val av styreleiar, styremedlemmer og varamedlemmer.
  6. Val av revisor for eit år.
  7. Val av tre medlemmar til valkomité med leiar, alle for eitt år.
  8. Innkomne forslag.

Alle val og vedtak vert gjort med alminneleg fleirtal. Det skal vera ved skriftleg votering dersom nokon ber om det

§6 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan kallast inn når minst 20 medlemmer finn dette nødvendig og krev det skriftleg. Same reglar gjeld for ekstraordinært årsmøte som for ordinært årsmøte.

§7 Endringar av vedtekter
Endeleg forslag til vedtekter vil bli lagt fram på det første årsmøtet. Seinare endring av vedtektene skjer på årsmøte eller ved ekstraordinært årsmøte og krev 2/3 fleirtal av dei frammøtte.

Vedteke i styremøte 9. februar 2012 og av årsmøtet 22.03.2012.

Bli medlem!

Arkiv